TOUR DE FRANCE BOARD GAME FAQ

28. 11. 2022

Představujeme vám FAQ, tak jak je zpracoval slovenský fanoušek naší hry Tour de France Board Game Peter Krišš.  Na základě jeho zkušeností ze hry a po mailové konzultaci jednotlivých situací s námi vznikl následující ucelený soubor otázek a odpovědí. Určitě bude užitečný pro všechny hráče, kteří si naši hru pořídili. Peterovi za skvělé zpracování moc děkujeme!

 

TOUR DE FRANCE BOARD GAME FAQ

Během etapy může vzniknout větší počet skupin a každá z těchto skupin má svého jezdce na čele. Řídí se tedy každá skupina vlastním tempem?

Ano, každé skupině udává tempo jezdec na čele. Jezdec na špici musí vždy hodit kostkou a tak udat rychlost skupiny. Každá skupina tedy má svoje vlastní tempo. Další jezdci ve skupině můžou rychlost převzít. V praxi to většinou vypadá ta, že při hodech 5 a 6 (po hodě žlutou kostkou na rovině) nemá smysl dalším hodem riskovat (pokud nemá jezdec nebo tým v úmyslu např. skupinu roztrhnout). Hodnota 4 je sporná, záleží na situaci, někdy se vyplatí risknout hod a zvýšit rychlost. Jiná situace může nastat, jestliže  je jezdec v pozici, ze které může útočit. Má totiž šanci, že mu na žluté kostce padne hodnota 2/ATTACK a může nastoupit a dalším hodem zelenou kostkou se výrazně posunout vpřed. Hodnota, která padne na zelené kostce se nikdy nesnižuje ani na rovině, ani v kopci. 

Jezdec v skupině na rovině může převzít naposledy hozenou hodnotu žluté kostky (každý hod žluté kostky tedy udává novou hodnotu, kterou mohou jezdci ve skupině převzít) anebo je to tak, že jezdci v skupině mohou převzít jen hodnotu, kterou hodil čelní jezdec ve skupiny?

Platí, že jezdec může převzít rychlost, která v jeho skupině padne jezdci před ním. Pokud tato rychlost vyhovuje i i dalším jezdcům za ním, mohou ji také převzít. První jezdec ve skupině tedy musí hodit kostkou a určit tak rychlost. Pokud mu na rovině padne na žluté kostce hodnota 6, tak je to pro celou skupinu vysoká rychlost a pravděpodobně ji převezmou postupně všichni členové skupiny. Nikdo ve skupině už tedy nemusí kostkou házet.  Ale platí tu dobrovolnost rozhodování. Někdy vznikne situace, kdy některému týmu vysoká rychlost skupiny nevyhovuje a jezdec takového týmu může rychlost snížit tak, že novým hodem přeruší její přebírání. Ostatní pak mohou opět buď tuto novou rychlost převzít, nebo ji novým hodem zkusit změnit. Zároveň platí pravidlo, že jezdec může vždy postoupí o méně polí, než mu na kostce padlo. Nikdy ne o víc.

Příklad (rovina): Jezdec na špici hodí číslo 4. Posune se vpřed o 3 pole. Druhý jezdec  zkusí rychlost zvýšit. Nebyl v pozici pro útok (ATTACK) a když mu na žluté kostce padne hodnota 2/ATTACK,  posune se jen o 2 pole vpřed. Třetí jezdec v pořadí může jeho rychlost převzít, takže se pohne o 2 pole vpřed. anebo může zkusit zvýšit rychlost. Hodí tedy žlutou kostkou a padne mu 6, posune se výrazně vpřed. Další jezdec v pořadí v té samé skupině tedy velmi pravděpodobně převezme rychlost 6.  

Musí jezdec na čele skupiny házet jen žlutou (na rovině) anebo puntíkovanou (v kopci) kostkou? Anebo může házet i červenou (pokud chce na rovině zariskovat) nebo bílou (když chce na rovině skupinu zpomalit)?

Jezdec na čele skupiny má také možnost volby, záleží na taktice a ochotě riskovat.  Na rovině tedy může házet i bílou nebo červenou kostkou. Hodnota, která padne na bílé, červené a zelené kostce se nesnižuje o jedno pole ani když je jezdec na špici. Rozhodnutí použít bílou nebo červenou kostku může na rovině využít kdykoliv, kterýkoliv jezdec, i jezdec uprostřed pelotonu. 

Může jezdec převzít i rychlost, která padla předcházejícímu jezdci na červené kostce?

Ne. Hodnotu červené kostky může využít jen ten, kdo s ní hodil. Tuto rychlost není možné převzít. Musí tedy následovat další hod (klidně opět červenou kostkou).

Jestliže jezdec není součástí žádné skupiny, jde o osamělého jezdce.  Podle pravidel se mu snižuje hodnota hodu o 1.  Platí to jen při hodu žlutou kostkou na rovině anebo i při hodu ostatními kostkami? 

Jezdec, který okolo sebe má všechna pole volná, je vždy považovaný za osamělého jezdce. Musí vždy hodit kostkou, aby určil svoji rychlost. Pohybuje se vždy o 1 pole méně, než mu padlo na žluté kostce s výjimkou hodnoty 2, tato rychlost se už nesnižuje. (Tzn. 2-0; 3-1; 4-1; 5-1; 6-1). Při hodu jinými kostkami než žlutou se rychlost osamělému jezdci o 1 nesnižuje.
Osamělý jezdec zároveň nemá možnost útočit. Jestliže na žluté kostce padne hodnota 2/ATTACK, je v jeho případě jeho rychlost jen 2. Odpovídá to reálné situaci v cyklistice. Osamělý jezdec, ať už v samostatném úniku anebo za pelotonem, např. po pádu, to má vždy těžké. Peloton se pohybuje většinou rychleji. 
Někdy může nastat situace, kdy je jezdec v pozici osamělého jezdce i uprostřed pelotonu (může k tomu dojít po taktizování soupeřů, kteří brání jeho připojení ke skupině). I v takovém případě pro něj platí pravidlo osamělého jezdce. Musí si hodit kostkou, nesmí přebrat rychlost soupeřů a jede o 1 pole méně (na rovině). 

Obrázek 1: Všechny žluté figurky jsou v pozici osamělého jezdce.  

 

Může osamělý jezdec házet i bílou kostkou? Není důvod, proč by to dělal, ale má tu možnost? 

Pokud chce, může. Platí svoboda rozhodování. Ale pochopitelně to nedává smysl, brzdí tím jen sám sebe. 

Pozice pro útok se vyhodnotí na začátku tahu? Takže jestliže jsou na začátku tahu ve skupině dva jezdci v útočné pozici, tak se během daného tahu žádný jiný jezdec do pozice na útok nedostane? 

Ano, je důležité si před začátkem tahu ujasnit, kteří jezdci jsou v pozici pro útok. V pozici na útok je vždy čelní jezdec ve skupině (a to i kdyby byl v situaci, že před sebou nemá 3 volná pole ve směru dopředu). U dalších platí, že před sebou musí mít 3 volná pole ve směru dopředu. V případě kraje vozovky to berte tak, že volné pole je i za krajnicí  - hypoteticky volné pole. Taková situace může nastat i uprostřed skupiny. Všechno je ale nutné si ujasnit hned na začátku nového tahu. 

Obrázek 2: Pozice na útok na začátku nového tahu 

Proč jsou při útoku na rovině v případě samostatného úniku a táhnutí skupiny rozdíly ve způsobu házení žlutou a zelenou kostkou?  V jaké situaci se rozdílně vyhodnocuje, jestli jezdec nejdřív postoupí o 2 pole po hodu žlutou kostkou a až potom hodí zelenou (samostatný únik)  anebo jestli jezdec nejdřív hodí zelenou a až následně se posune o součet polí žluté a zelené kostky (táhnutí pelotonu)? V obou případech se přece posouvá o stejný počet políček.

Ano, jezdec se v obou případech posune o stejný počet polí, ale změna vykonání má svůj význam. Jde  o vyjádření svého úmyslu vůči soupeřům.  Pokud jezdec nechce uniknout sám a z taktických důvodů chce  s sebou táhnout celou skupinu, tak tímto soupeřům oznámil svůj úmysl. Dohodí zelenou kostkou rychlost a posune se o celý součet vpřed. Další v pořadí, pokud chtějí, mohou celou rychlost kopírovat. Samozřejmě, kdo chce, může rychlost přerušit novým hodem anebo bržděním. V případě samostatného úniku další jezdci v pořadí musí hodit žlutou kostkou, pokud chtějí únik zachytit (pokud jezdec únik zachytit nechce, může si hodit červenou nebo bílou kostkou). Zrealizování útoku, tak jak je to popsané v pravidlech, je nutné dodržet. Jestliže se např. hráč splete s nejdříve neudělá odskok o 2 pole, ale rovnou si přihodí zelenou  kostkou, tak vlastně beze slov táhne celou skupinu s sebou. Takže pozor, když chcete uniknout sám, vždy nejdřív odskočte o 2 pole vpřed. Kopíruje to skutečnost - prudký nástup atakujícího jezdce. 

Při brždění mohou podle pravidel dva následující jezdci převzít rychlost bílé kostky anebo se pokusit o změnu hodem bílou kostkou.  První jezdec hodí bílou kostkou 1. Druhý jezdec chce rychlost zvýšit, hodí bílou kostkou a padne mu např. hodnota 3. Třetí jezdec může převzít hodnotu 3, anebo přebírá hodnotu prvního hodu 1?  Další čtvrtý jezdec skupiny potom může v brždění pokračovat?

Vždy platí, že jezdec může převzít jen rychlost, která padla hodem bezprostředně před ním. Třetí jezdec v pořadí tedy může převzít rychlost 3.

Dva jezdci skupiny, následující po tom, který brzdil, jsou "potrestáni" a pokud chtějí rychlost změnit, mohou to udělat jen hodem bílou kostkou. Další v pořadí už mohou opět svoji rychlost určit novým hodem (žlutou, červenou nebo opět bílou kostkou). Proces brždění se tedy může ve skupině opakovat. První jezdec brzdí, další dva jsou brždění. Pokud potom další v pořadí opět použije bílou kostku, stává se tím, který úmyslně brzdí a další dva jezdci jsou opět v pozici bržděných. 

Při brždění mohou podle pravidel následující dva jezdci rychlost bílé kostky převzít, nebo se pokusit o změnu hodem bílou kostkou. Myslí se tím následující dva v rámci skupiny? 

Ano, brždění se týká jen dané skupiny. Na další skupinu, která je oddělena nejméně jedním polem, se efekt brždění nevztahuje.

Jestliže jezdec část svojí rychlosti předá jinému jezdci, má jezdec, kterému byla rychlost předána ještě svůj tah? 

Předat část svojí rychlosti může jen jezdec, který je bezprostředně za jezdcem, kterému rychlost chce předat. Např. jezdec uprostřed pelotonu hodí 2 (neplatí mu útok - ATTACK). Hrozí jeho propad v pořadí. Pokud je ale blízko za ním spolujezdec a má např. rychlost 6, tak může okolo něho projet a část svojí rychlosti (např. 2 pole) mu předat.  Posune se tedy o 4 pole vpřed a 2 zbylá pole použije na přisunutí spolujezdce k sobě. Musí tedy projet okolo něho a po skončení manévru musí skončit vedle sebe. Jezdec může jiného jezdce přitáhnout za sebe, posunout vedle sebe nebo ho dokonce postrčit před sebe. 

Může se jezdec, který chce někomu předat rychlost, pohnout o nula polí a předat tak jinému jezdci celou svoji rychlost?

Ne, jezdec, který předává část svojí rychlosti jinému jezdci, se musí pohnout alespoň o jedno pole. 

Může se rychlost předat i po hodu červenou, puntíkatou a bílou kostkou a při úniku, tedy při pohybu žlutou a zelenou kostkou?   

Ano, může..

Může se jezdec předanou rychlostí dostat do kopce/z kopce?  

Ano, jezdci může být předána rychlost jak ve směru do kopce, tak při výjezdu z kopce.  Ale vždy platí, že rychlost může předávat jen ten jezdec, který je v pořadí na tahu po jezdci, kterému má část svojí rychlosti předat. Také platí, že po předání rychlosti musí jezdci vždy skončit vedle sebe.

Snížení rychlosti o 1 v případě, že jezdec hodil v kopci puntíkatou kostkou hodnotu 4, platí jen pro následujícího jezdce ve skupině, nebo pro všechny následující jezdce ve skupině?

Platí to pro celou skupinu. Jezdec, kterému padne 4 , ať už je na čele nebo uprostřed pelotonu, se pohne vpřed o 4 pole. Další jezdec za ním může jeho rychlost převzít, ale sníženou o 1 (jednoduše jeho rychlost nestíhá). To znamená, že nemusí házet kostkou a pokud chce, může se posunout o 3 pole. To platí také pro dalšího jezdce ve skupině. Pokud se nenajde nikdo, kdo by chtěl rychlost měnit, posune se celá skupina o 3 pole.

Jezdci na kopci nemohou přebírat rychlost jezdců za kopcem (na rovině). Platí to i o zachytávání útoku? Anebo může jezdec v kopci zachytit útok jezdce, který je sice před ním, ale už na rovině?

Pokud je jezdec v kopci v pořadí hned za jazdcem, který zaútočil už z roviny a unikl, tak je tento jezdec v postavení, kdy může útok zachytit, pokud mu padne na puntíkaté kostce hodnota 1/ATTACK. Jediný rozdíl je v tom, že na rozdíl od jezdce, který unikl před ním z roviny, se tento jezdec v kopci může posunout vpřed jen o 1 pole plus o počet polí, která padla jezdci na rovině po hodu zelenou kostkou (pohne se tedy o jedno pole méně než jezdec na rovině). 

Pokud jezdec, který už přejel z kopce na rovinu, hodí na žluté kostce 2/ATTACK, může potáhnout skupinu, pokud všichni členové skupiny jsou ještě v kopci? Co když část skupiny je ještě v kopci a část na rovině? 

Táhnutí jezdců v kopci není možné.  Pokud jezdec na rovině útočí a zbytek jezdců je ještě na kopci, může se pokusit o samostatný únik, ne ale o táhnutí skupiny. Je to proto, že v skutečnosti se po rovině dá za sebou táhnout jezdce, protože jedou v závěsu a zvládnout tempo vedoucího jezdce na špici není tak náročné. Naopak v kopcích nemá jízda v závěsu až takový význam. Když jezdec na špici zrychlí, tak ti v závěsu mu nemusí stačit. Proto tahat skupinu není reálné.

Když by ale část následujících jezdců skupiny byla už na rovině, může jezdec, kterému na žluté kostce padlo 2/ATTACK (a je v pozici pro útok) oznámit, že chce táhnout skupinu. Jezdci, kteří jsou už na rovině mohou jeho rychlost převzít, ale první jezdec, který je ještě v kopci, musí hodit puntíkatou kostkou a určit tak rychlost, kterou může zbytek skupiny převzít. Tak je tomu často i v reálných závodech, kde se na vrcholu kopce často skupina tímto způsobem roztrhne.

Když je na trati vedle sebe více různých skupin a zároveň část jezdců z jednotlivých skupin je už na novém úseku, v jakém pořadí se budou jezdci vyhodnocovat? Vyhodnotí se nejdřív celá skupina, jejíž vedoucí jezdec je nejblíže cíli, anebo bude vyhodnocení probíhat podle úseků a pořadí jezdců v nich? 

Ve hře je důležité pochopit pohyb podle úseků a dále pochopit, který je dopředný směr daného úseku.  Přednost na tahu mají jezdci, kteří jsou za žlutou linií - v novém úseku (blíže k cíli), před jezdci, kteří jsou před ní. Pořadí ve skupině je určené takto: první v pořadí je vždy jezdec, který je nejblíže k žluté linii.  Pokud jsou jezdci ve stejné vzdálenosti od žluté linie, rozhodující je "strana větru" (strana, do které směřují modré šipky). Z této strany jsou vždy jezdci dříve na tahu. Pomocnými značkami jsou také černé šipky ve žlutém poli - kopírují stranu, odkud směřují modré větrné šipky.  Slouží k ulehčení orientace.

Obrázek 3: Určení pořadí paralelních skupin 

Příklad: V situaci na obrázku 3 pojede první jezdec s číslem 15 (je ve svém úseku blíže žluté linii). Druhý pojede jezdec s číslem 1. Oba mají přednost před jezdci, kteří jsou za žlutou linií. Třetí pojede jezdec číslo 16 (pořadí tu určuje modrá šipka, protože jsou s jezdcem číslo 4 stejně blízko ke žluté linii). Jezdec číslo 16 může převzít rychlost, která na žluté kostce padla jezdci číslo 15. Poslední pojede jezdec číslo 4, který může převzít rychlost, která padla na žluté kostce jezdci číslo 1. 

V pravidlech je uvedeno, že body na prémiích (sprintérských i horských) získají první čtyři jezdci, kteří projedou před prémii nebo se dotknou pole s páskou. Jde o první čtyři jezdce, kteří projedou páskou v reálném čase, nebo se pořadí určuje až podle polohy jezdců na konci tahu (podobně jako prvenství v cíli)? 

V případe prémií se určuje pořadí podle toho, jak jezdci projedou páskou v reálném čase. Tedy v okamžiku, kdy jezdec projede páskou nebo jí přetne v tom poli, kterým páska prochází. Hráč, který je pověřený zápisem do aplikace, může okamžitě po překonání pásky zadat číslo prvního jezdce v pořadí a potom dále (např. i v jiném kole) pokračovat zápisem dalších tří jezdců v pořadí. Je tedy dobré si pozici připravit už před prémií, aby byl jezdec co nejblíže pásce na začátku tahu a hodem se přes ní, nebo na ní dostal. 

Situace v cíli je jiná. Tam hráči přijíždějí na pole, které určuje dosažené sekundy a tam také mohou následující jezdci v pořadí toho prvního přešpurtovat (předjet) tím, že dojedou na pole s nižší vteřinovou hodnotou. V cíli je důležité si pamatovat, že čas vítěze platí pro celou skupinu. První jezdec v cíli tak určí čas celé skupiny. 

Karty se dají využít jen jednou za celou etapu. To je jasné. Žlutá a zelená jen na rovině, puntíkatá jen v kopci, to je také jasné. Jaký je ale přesně postup při využití karet? Když je např. jezdec ve žlutém dresu na začátku tahu v pozici pro útok, může podle pravidel tento jezdec zaútočit, i když mu nepadne na žluté kostce 2/ATTACK a rovnou může přihodit zelenou kostkou. Musí si ale nejdřív hodit žlutou kostkou? Podobně zelená a puntíkovaná karta.

U karet je to jednoduché. Žlutá, zelená i puntíkovaná mají v tomto případě stejné funkce (v tomto případě jsme pravidla trochu zjednodušili a kvůli přehlednosti nastavili funkce stejně). V případě, že je držitel karty na čele anebo v pozici pro útok, může se rozhodnout před hodem kostkou, jestli uplatní kartu. Když ale nejdříve hodí kostkou, nemůže už ve stejném tahu uplatnit kartu a musí použít tu rychlost, která mu na kostce padla.  Pokud se rozhodne pro útok (a splňuje podmínky útoku), tak nejdřív uplatní kartu (resp. ji odevzdá a podruhé už ji ve stejné etapě nemůže využít). Karta se v tomto případě vyhodnocuje jako kdyby jako kdyby jezdci na žluté kostce padla hodnota  2/ATTACK (resp. v kopci 1/ATTACK na puntíkované kostce). Na rovině sa tedy může rozhodnout, jestli skupinu potáhne, nebo unikne sám. V každém případě musí zrychlení dohodit zelenou kostkou. Rychlost zelené kostky se nesnižuje, stejně jako to pletí v pravidlech o útoku. A stejně tak platí další postupy při útoku.  Při samostatném úniku tedy jezdec za ním může jeho únik zachytit, pokud mu padne na kostce 2/ATTACK (resp. v kopci 1/ATTACK). Při táhnutí skupiny na rovině je třeba tento záměr ohlásit ještě před  pohnutím se o 2 pole za kartu. Při útoku v kopci je možný jen samostatný únik.

Co když jezdec ve žlutém dresu není v pozici pro úrok a chce využít žlutou kartu? Podle pravidel může kdykoliv v pelotonu nebo sólově použít zelenou kostku ke zrychlení.  Pokud není v pozici pro útok, pravděpodobně nemá rychlost, kterou může převzít. Využitím karty hází zelenou kostkou a hodnotu přičte k rychlosti, kterou přebírá? Co když jezdec před ním házel červenou kostkou? A to samé při zelené kartě.

Pokud držitel karty není na špici a ani v pozici pro útok, může se rozhodnout pro použití karty. Kartu uplatní před tahem a následně může použít zelenou kostku pro zrychlení. Pohne se jen o tolik polí, kolik mu padlo na zelené kostce. Tato volba nastává často při situaci, když např. dojde k prudkému snížení rychlosti před ním a on potřebuje neztratit kontakt s čelem pelotonu anebo se nepropadnout do hloubky pelotonu. Důležité je, že další jezdci v pořadí nemohou takto získanou rychlost převzít. Mohou pokračovat rychlostí, která platila před použitím zelené kostky, nebo si rychlost přehodit. Kartu může použít i osamělý jezdec, tzn. pokud  jede osamocený v úniku, nebo naopak jede se ztrátou sám za skupinou.  Opět platí, že rychlost zelené kostky se nikdy nesnižuje.

Příklad: Uprostřed pelotonu padne jednomu jezdci 2/ATTACK. Protože nebyl v pozici pro útok, musí se posunout jen o 2 pole. Další jezdec zkusí rychlost zvýšit a padne mu 3. Za nimi jede jezdec ve žlutém trikotu a nechce riskovat, že ho nízkým hodem jezdci za ním předjedou a rozhodne se uplatnit žlutou kartu. Může tedy ke zrychlení použít zelenou kostku. Pokud mu např. padne 5 nebo 6, má po problémech a pozici nejen neztratí, ale možná si ji i zlepší. Jezdci za ním ale nemohou jeho rychlost převzít, pro ně platí stále rychlost 3. Mohou ji buď převzít, nebo se pokusit zvýšit ji hodem žlutou (případně červenou) kostkou.